Now loading.
Please wait.

+90 850 214 98 04


İşçi Alacaklarını Hesaplama Eğitimi Sertifika ProgramıAMAÇ
İş yasalarında ve iş mahkemeleri kanununda yapılan değişiklikler ile İş Davaları ve işe iade davaları öncesi Avukatlara verilen uzlaşma zemini sağlamaya yönelik Arabuluculuk sistemi kurulmuştur. Bu eğitim, arabuluculuk görüşmelerine katılan tüm tarafların işçi alacaklarını doğru hesaplayabilmesi için hesaplama tekniklerini öğretmeye yönelik hazırlanmıştır.


KİMLER KATILMALI?
Arabulucular, bilirkişiler, işverenler, işveren vekilleri, İnsan kaynakları çalışanları ve mali müşavirler


PROGRAM İÇERİĞİ

1. İŞ HUKUKUNDA İŞÇİ ALACAKLARI KAVRAMLARI

İş Hukukunun kaynakları, temel kavramlar
İş hukukunda işçi alacakları kavramlar ve nitelikleri
İş Hukukuna yön veren temel ilkeler ve diğer yasalar ile bağlantıları,
İş Kanunun kapsamı, kural ve türleri, 1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesi
Bireysel hizmet akdi ve türleri
Kötü niyet tazminatı hangi hallerde ödenir ve hesaplama şekli,
İş akdini sona erdirme halleri, hazırlanması gereken belgeler,
Haklı nedenle iş sözleşmesi fesih halleri ve uygulamalar,
Geçerli nedenle yapılan fesihler
İhbar Tazminatı Hak edilen haller ve hesaplama sistemi,
Kıdem tazminatı ihbar hak edilen haller ve hesaplama yöntemleri,
Kıdem ve İhbar tazminatı hesabına ilave edilen yeni haklar,
İşin düzenlenmesi, Çalışma süreleri, ücretli tatil ve izinlerin hesaplanması,
İşe iade kavramında mahkeme kararları ve sonuçları,
İş Kanuna göre çalışma süreleri, fazla mesai, fazla süreler ile çalışma
Kısmı Süreli ve çağrı üzerine çalışma durumu kıdem, izin hesabı

2. BORÇLAR KANUNU İLE İŞÇİ ALACAKLARI

Borçlar Hukuku kavramı ve iş kavramı
Uygulama açısından borçlar Kanunun ve İş Kanunu ilişkisi
Borçlar Kanunu'nda işçi ve işveren borçları,
İşçinin çalışmadan ücrete hak kazanması,
Borçlar Kanunun gereğince işçi alacakları ve zaman aşımı süreleri,
Tazminat ve yıllık izin alacakları hesabı ve zaman aşımı süresi
Ölüm tazminatı ödenmesi ve hesaplanması
Maktu ücret ödemeleri ve eksik süre hesabı tahakkuku,
İbraname düzenleme şekli, Zaman aşımı süreleri, şekil ve şartlar,
İbranamenin geçerliliği ve delil olma özelliği,
Sözleşmenin feshinde İkale sözleşmeleri ve değişikliği nedeniyle fesih

3. ARABULUCU İŞLEMLERİ VE İŞÇİ ALACAKLARI TALEBİ

Arabulucu görev ve sorumluluğu, bağlı bulunduğu ilkeler,
Arabulucu görüşmeleri ve İşe iade davaları açılması halleri,
Arabulucuda alacaklarda anlaşma ve işçi alacakları ile yasal uygulamalar
Arabulucuda anlaşamama ve dava açılması süreci
İşçi alacakları talep etmede yasal prosedürler,

4. TOPLU İŞ HUKUKU İŞÇİLİK ALACAKLARI

Toplu iş sözleşmeleri yapılması, uygulanması ve işçilik alacakları
Sendika kesintileri hesaplanması,
Toplu İş Hukuku ve işçi alacakları hesaplanması,
Toplu İş Hukukunda ücret ve yan haklar hesaplanması

5. SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI UYGULAMALARI

Sosyal Güvenlik mevzuatı kavramı ve sigorta şekilleri
Asıl ve alt işveren personeli ile ilgili işçilik alacakları davaları,
Asıl işveren işyeri ve alt işveren işyeri açması,
SGK Mevzuatına göre ücret sayılan ödemeler, istisnalar,
Ücret ve ücret farkları hesaplama ve beyanlar,

6. GELİR VERGİSİ KANUNUN UYGULAMALARI

Gelir vergisi bakımından ücret kavramı
Vergiden İstisna edilen ücretler
Gelir Verisi indirimleri,
Özel sağlık sigortası ve diğer ödemlerde istisnalar,
Gelir vergisi oranları ve kümülatif vergi matrahı,
Yasal kesintilerde dikkat edilecek hususlar,

7. ÜCRET HESAPLAMA TENİKLERİ

Sözleşme Şekillerine göre alacak davaları, hesaplanması,
Kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışmada alacakların hesaplamalar,
Hizmet süresinin hesaplanması ve ücretin tespiti
Ücretin ve hizmet süresinin hesabı
Kıdem, ihbar ve kötü niyet tazminatı hesaplama ve ödemeleri
Ücret alacakları ve zaman aşımı süresi
Yıllık ücretli izin kullanımları, izin ücreti iş arama izni ücret hesabı
Çalışma şekillerine göre Fazla çalışma ücreti hesabı ve ödenmesi,
Eşitlik ilkesine aykırılık tazminatı
İşe iade sonrası hak ve alacakların hesabı ve bildirimler
Hafta tatili, UBGT ücreti hesaplama metotları
Bordro inceleme Netten-Brüte ve Brütten Nete ücret hesabı
Bordro Parametreleri kazançlar-Yasal kesintiler /Net ödeme
Basın personeli ücret ve kıdem hesabı faiz oranları, fazla mesai,
Elle ve Excel formatında pratik işçi alacakları hesaplama

8. MODÜL BORDRO HESAPLAMALARI VE UYGULAMALARI

Kıdem ve ihbar tazminatı hak edilecek durumlar,
Belirli süreli iş sözleşmesinde ücret ödeme ve sözleşme yapılması
Ücret bordroları düzenleme, bilgileri, bordroda gösterme şekli.
Ücret şekilleri temel ilkeler ive işçi alacakları hesaplama şekilleri
İkramiye / İlave Tediye, Prim ödemeleri
Boşta geçen süre ücreti, işe başlatmama tazminatı hesabı

9. MODÜL DİĞER UYGULAMALAR VE YARGITAY KARARLARI

AGİ hesabı ve bordrodaki yeri,
İşçiye yapılmış Ödemelerin mahsubu
Ücret alacakları ve zaman aşımı süresi
Cezai şart – Rekabet yasağına aykırılık,
Yargıtay karar örnekleri uygulaması,
Örnek bilirkişi raporu ve hesaplamalar

Yukarıda yer verilen işçi alacakları ile ilgili hesaplama ve örnek uygulamalara yön verilmesi planlanmaktadır.