Now loading.
Please wait.

+90 216 575 06 51


İleri Bordro Uygulamaları Eğitim Programı

AMAÇ
Bordro uygulama süreçleri, istisna ve indirim uygulamaların ile elle bordro yapılmasının katılımcılara uzmanlık derecesinde öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca örnek olaylar, ilgili Yargıtay kararları ve vaka çalışmaları ile tüm personel bordro süreçlerinin doğru uygulanması için gerekli yetkinliklerin kazandırılmaktadır.


PROGRAM İÇERİĞİ

1. İş Hukukunda Ücret ve Fazla Mesai, İş Süreçleri Kavramları

İş hukuku, vergi kanunları ve SGK bakımından ücret kavramları

Çalışma süreleri ve fazla mesai kavramları,

Fazla mesai şartları ve alınacak onay yazısı,

Çalışma hayatında ücret şekilleri hesaplama yöntemleri,

Ücret ve kıdem tazminatında hak düşürücü süreler, işletmesel tedbirler

Kıdem ve ihbar tazminatı hak etme hesaplama yöntemleri


2. Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları

İşçinin giriş ve çıkışlarının bildirimi,

SGK Mevzuatında sigorta kolları ve sağlanan yardımlar,

Genel Sağlık Sigortası kavramı, sağlanan yardımlar,

Geçici iş göremezlik sistemi, raporların bildirimi ve ödemelerin hesaplanması,

Bordro yapımı, SGK Aylık prim tahakkukları ve teşvik uygulaması,

SGK Mevzuatında ücret, bordro,

% 5 Hazine teşviki şartları

Kısmı-Çağrı üzerine SGK bildirimi, GSS uygulamaları,


3. Ücret ve Bordro Uygulamaları

Bordro parametreleri, Bordroda ödemeleri istisna ve indirimler,

Puantaj kaydı oluşturma ve eksik günler bildirimi

Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

SGK Bakımından Prime Esas Kazançlar

5510 Devreden Matrah

Sigorta Taban ve Tavan Ücretleri

Ücret bordrosunda gelir vergisi tarifesi

Elle bordro yapılmasında özellikler ve uygulama örnekleri

Excel üzerinden bordro uygulaması,

Netten Brüte – Brütten Nete Bordro

Aylık bildirgeler verilmesi ve teşvik uygulaması,

İşsizlik sigortası hesaplama ve ödemeleri,

Yan hakların bordroya eklenmesi (yemek, yol, sosyal yardımlar),

Özel Sağlık sigortası ve BES bordro uygulamaları,

Pratik Bordro hesaplama yöntemleri

Fazla mesai ücreti hesaplamaları

İşveren maliyetleri hesaplamaları,


4.İleri Bordro Teknikleri

Ücret ödemelerinde İleri bordro uygulamaları

Şahıs sigortalarının bordro uygulamalarındaki yeri

Ödenen prim ve katkı paylarına tanınan teşvikler

5510 sayılı yasaya göre özel sigorta indirimleri

Gelir Vergisi Kanununda yer alan özel sigorta uygulamaları

Hayat sigortalarının uygulama yöntemleri

Sağlık sigortasının indirim konusu yapılmasındaki şartlar

Bireysel Emeklilik sigortası yapılması ve uygulamaları

SGK ve gelir vergisi kanuna göre oransal sınırlamalar

Ödenen prim ve katkı paylarının belgelendirilmesi

Primlerin ve katkı paylarının indirim dönemleri

Devreden SGK Matrahlarının prime tabi tutulması

Emeklilerde şahıs sigorta primi uygulaması

Özel sandıklara tabi personelin prim ve katkı payı ödemeleri uygulaması

Bireysel emeklilik primlerinin indiriminde yaş sınırlaması

İşveren teşvikleri

Yabancı çalışanlar için ücret hesaplamaları


5. Yargıtay Kararları ile Ücret Ödeme Sonuçları ve Diğer

Örnek vakalar Bordro ile ilgili Yargıtay kararları,

İşten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi

İşe iade kavramında Yargıtay kararları bordro uygulamaları

270 saatlik fazla çalışma sözleşmesi Yargıtay kararları,

İbranamenin geçerliliği için yapılacak işler,