Now loading.
Please wait.

+90 216 575 06 51


Marmara Üniversitesi SEM İşbirliğiyle
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlığı Sertifika Programı

AMAÇ

Çalışma hayatı dinamik yapısından dolayı sürekli değişim göstermektedir. Mevcut çalışma biçimleri değişmekte ve yeni çalışma biçimleri ortaya çıkmaktadır. Bu değişim nedeniyle çalışma hayatını düzenleyen mevzuatta da sıklıkla değişiklikler yapılmaktadır. Bu programla, sürekli değişen mevzuata ve uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe paylaşılması ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır.


HEDEF KİTLESİ

Üst düzey yöneticiler, insan kaynakları yöneticileri, avukatlar, serbest muhasebeci mali müşavirler, öğrenciler ve sosyal güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyenlere yöneliktir.


SERTİFİKA

Sertifika programı sonunda yapılacak sınavda 70 puan ve üzeri not alan katılımcılara Marmara Üniversitesi Rektörü imzalı "Sertifika", altında kalanlara ise "Katılım Belgesi" verilecektir.


EĞİTİM İÇERİĞİ

İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi

İş ve Sosyal Güvenlik Programının amaçları, kapsamı, modern kapitalizmin yükselişi ve iş hukukunun tarihsel arka planı, Türkiye'de iş hukukunun gelişimi

İş Hukukuna Giriş

İş Hukukunun İlkeleri, Kaynakları, İş Kanunu'nun Uygulama Alanı, Kavramlar (İşçi/İşveren/Alt İşveren)

İş Sözleşmesi

İş Sözleşmesinin Tanımı, Türleri (Tam/Kısmi, Belirli/belirsiz/Çağrı), Sözleşmelerin Düzenlenmesi,

Ücret Uygulamaları

Ücret Kavramı, Ücretin Korunması, Ücretin Ödenmesi, Zamanaşımı ve Faiz, Ücretin Türleri, Ücret Kesme Cezası,

Çalışma Süreleri

Çalışma Süresi, Telafi Çalışması, Çalışma Süresinden Sayılan Haller, Günlük, Gece Süresi ve Gece Çalışmaları, Postalar Halinde Çalışma

Fazla Çalışma Tatil Çalışması

Fazla Çalışmanın Uygulanması, Ücreti, Serbest Zaman Kullanımı, Genel Tatil ve Hafta Tatili Ücreti Uygulamaları

İzin Uygulaması

Yıllık İzin ve Diğer İzin Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Yolları

Kişiler

Kişilere Yönelik Özel Düzenlemeler (Engelli/Eski Hükümlü/ Çocuklar/ Kadınlar)

İş Sözleşmesinin Feshi

İhbar Süresi / Kötü Niyet Tazminatı, Derhal Fesih Halleri (Haklı Nedenler), İş Güvencesinin Kapsamı, Geçerli Neden, Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü, Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları, İşe İade Davalarının Sonuçları

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı Kavramı, Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları, Hesaplanması, Ödenmesi

Toplu İş Hukuku

Sendikalar Hukuku (Sendikaların Kuruluşu, Organları, İşleyiş, Feshi, Sendika Üyelik Güvencesi, Sendika Temsilciliği, Sendika Yöneticiliği ) Toplu İş Sözleşmesi (Yetki, toplu pazarlık, Resmi arabulucu, Sona Ermesi) Alternatif Çözüm Yolları, Eda ve Yorum Davaları, Grev Oylaması, Grev ve Lokavt,

İdari Para Cezaları

İş Teftiş Uygulamaları / İdari Para Cezaları Uygulaması/İtiraz Süreci

Sosyal Sigortalara Giriş

Sosyal Sigorta Uygulaması, Prim Esas Kazanç, Bildirimler,

Sosyal Sigorta

Kısa Dönem Sigorta (İş Kazası, Analık, Hastalık), Uzun Dönem Sigorta (Maluliyet, Ölüm, Yaşlılık)

Sosyal Sigortalar

Kısa Dönem Sigorta (İş Kazası, Analık, Hastalık) Uzun Dönem Sigorta (Maluliyet, Ölüm, Yaşlılık), Genel Sağlık Uygulanması İşsizlik Sigortası Uygulaması,

Ücret Bordrosu